دوذرع بیجار 31747 در ابعاد 215 در 155

06Bij31747 215155 1 Min
06Bij31747 215155 2 Min
06Bij31747 215155 3 Min

دوذرع تبریز 31529 در ابعاد 200 در 150

06Tab31529 200150 1 Min
06Tab31529 200150 2 Min
06Tab31529 200150 3 Min
06Tab31529 200150 4 Min

دوذرع ساروق 31914 در ابعاد 205 در 135

06Sar31914 205135 1 Min
06Sar31914 205135 2 Min
06Sar31914 205135 3 Min
06Sar31914 205135 04 Min

دوذرع نایین 31917 در ابعاد 200 در 125

06Nae31917 200125 1 Min
06Nae31917 200125 2 Min
06Nae31917 200125 3 Min
06Nae31917 200125 4 Min

دوذرع کاشان 31884 در ابعاد 210 در 140

06Kas31884 210140 1 Min
06Kas31884 210140 2 Min
06Kas31884 210140 3 Min
06Kas31884 210140 4 Min

دوذرع کرمان 31857 در ابعاد 200 در 130

06Ker31857 200130 1 Min
06Ker31857 200130 2 Min
06Ker31857 200130 3 Min
06Ker31857 200130 4 Min

ذرع و نیم ساروق 31754 در ابعاد 170 در 105

04Sar31754 170105 1 Min
04Sar31754 170105 2 Min
04Sar31754 170105 3 Min
04Sar31754 170105 4

شش متری بیجار 31719 در ابعاد 300 در 205

11Bij31719 300205 1 Min
11Bij31719 300205 2 Min
11Bij31719 300205 3 Min
11Bij31719 300205 4 Min

شش متری بیجار 31752 در ابعاد 300 در 200

11Bij31752 300200 1 Min
11Bij31752 300200 2 Min
11Bij31752 300200 3 Min
11Bij31752 300200 4 Min
11Bij31752 300200 5 Min

شش متری بیرجند 28480 در ابعاد 295 در 205

11Bir28480 295205 1 Min
11Bir28480 295205 2 Min
11Bir28480 295205 4 Min

شش متری بیرجند 31676 در ابعاد 300 در 200

11Bir31676 300200 1 Min
11Bir31676 300200 2 Min
11Bir31676 300200 3 Min
11Bir31676 300200 4 Min

شش متری تبریز 31693 در ابعاد 300 در 200

شش متری تبریز 31699 در ابعاد 310 در 200

11Tab31699 310200 1 Min
11Tab31699 310200 2 Min
11Tab31699 310200 3 Min
11Tab31699 310200 5 Min

شش متری سیرجان 28674 در ابعاد 285 در 200

11Sir28674 285200 1 Min
11Sir28674 285200 2 Min
11Sir28674 285200 3 Min
11Sir28674 285200 4 Min

شش متری سیرجان 28694 در ابعاد 285 در 196

11Sir28694 285196 1 Min
11Sir28694 285196 2 Min
11Sir28694 285196 3 Min
11Sir28694 285196 4 Min

شش متری قشقایی 552595 در ابعاد 300 در 200

11Qas552595 300200 1 Min
11Qas552595 300200 2 Min
11Qas552595 300200 3 Min
11Qas552595 300200 4 Min

شش متری قم ابریشم 552186 در ابعاد 310 در 200

11Qoa552186 310200 1 Min
11Qoa552186 310200 2 Min
11Qoa552186 310200 3 Min
11Qoa552186 310200 4 Min
11Qoa552186 310200 5 Min

شش متری کاشان 31881 در ابعاد 300 در 200

11Kas31881 300200 1 Min
11Kas31881 300200 2 Min
11Kas31881 300200 3 Min
11Kas31881 300200 4 Min
11Kas31881 300200 5 Min

نه متری کرمان 31861 در ابعاد 350 در 250

12Ker31861 350250 1 Min
12Ker31861 350250 2 Min
12Ker31861 350250 3 Min
12Ker31861 350250 4 Min
12Ker31861 350250 5 Min

نه متری کرمان 31862 در ابعاد 320 در 235

12Ker31862 320235 1 Min
12Ker31862 320235 2 Min
12Ker31862 320235 3 Min

هفت چارک بیجار 31741 در ابعاد 190 در 110

05Bij31741 190110 1 Min
05Bij31741 190110 2 Min
05Bij31741 190110 3 Min
05Bij31741 190110 4 Min

هفت چارک کردی قوچان در ابعاد 190 در 135

05Kor31821 190135 1 Min
05Kor31821 190135 2 Min
05Kor31821 190135 3 Min
05Kor31821 190135 4 Min

گرد بزرگ تبریز 552198 در ابعاد 206 در 205

15Tab552198 206205 1 Min
15Tab552198 206205 2 Min
15Tab552198 206205 4 Min

گرد کوچک تبریز 29290 در ابعاد 210 در 140

14Tab29290 210140 1 Min
14Tab29290 210140 2 Min
14Tab29290 210140 3 Min
14Tab29290 210140 4 Min

Colors