دوذرع تبریز 31529 در ابعاد 200 در 150

06Tab31529 200150 1 Min
06Tab31529 200150 2 Min
06Tab31529 200150 3 Min
06Tab31529 200150 4 Min

شش متری تبریز 31699 در ابعاد 310 در 200

11Tab31699 310200 1 Min
11Tab31699 310200 2 Min
11Tab31699 310200 3 Min
11Tab31699 310200 5 Min

گرد بزرگ تبریز 552198 در ابعاد 206 در 205

15Tab552198 206205 1 Min
15Tab552198 206205 2 Min
15Tab552198 206205 4 Min

گرد کوچک تبریز 29290 در ابعاد 210 در 140

14Tab29290 210140 1 Min
14Tab29290 210140 2 Min
14Tab29290 210140 3 Min
14Tab29290 210140 4 Min

Colors