احتراماً به استحضار مشتریان گرامی می رساند تولیدات جدید ارسالی از اتحادیه های استان چهار محال و بختیاری و اصفهان به تازگی به اتحادیه مرکزی رسیده و پس از بازبینی جهت عملیات شور و سرویس ارسال شده و نهایتاً در چند روز آینده به معرض فروش گذاشته خواهد شد.

Colors