در تاریخ چهارم تیر ماه پس از بازدید از توانمندیهای اتحادیه مرکزی جلسه ای با جناب آقای دکتر وقفچی نماینده محترم شهرستان زنجان و رئیس فراکسیون فرش در مجلس شورای اسلامی در حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و بازرسان محترم اتحادیه مرکزی فرش دستباف به جهت هم اندیشی و مشورت با ایشان برگزار شد.

 

Colors