فرش دست باف ایرانی

حاصل دست بزرگ روستائیان ایران زمین

فرش دست باف ایرانی

حاصل دست بزرگ روستائیان ایران زمین

دایره ابریشم نایین

طرح ترنج دار، 13.40x13.40 ، مساحت140 متر ، تراكم 60 رج ، رنگ متن و حاشیه كرم - خاكي ، پرز ابریشم ، چله ابریشم ، پود نخ

گنبدي کف ابريشم نایین

10.2x10.2 ، مساحت67.81 متر ، تراكم 40 رج ، رنگ متن و حاشيه: كرم - کرم ، پرز: ابريشم ، چله: ابريشم ، پود: نخ ، جفت ، مارک نايين طباطبايی

فرش دست باف ایرانی

حاصل دست بزرگ روستائیان ایران زمین

فرش دست باف ایرانی

حاصل دست بزرگ روستائیان ایران زمین

فرش دست باف ایرانی

حاصل دست بزرگ روستائیان ایران زمین

فرش دست باف ایرانی

حاصل دست بزرگ روستائیان ایران زمین

اخبار

Colors